19 February, 2008

ေႏြဦးႀကိဳ ေတးသံ

ေခၽြးနံ႔ ေသးနံ႔ေတြနဲ႔ ေရာေနတဲ့
မဲေဆာက္ အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ံုႀကီးထဲက ေကာင္မေလးေရ
ေရႊေရာင္ အိပ္မက္ေတြကို ထမ္းပိုးရင္း
ဒုကၡျမစ္မွာ ေသာကသစ္ပင္ေတြ မင္းစိုက္ပ်ိဳးေနၿပီလား။

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ တထမ္းတပိုးနဲ႔
နယ္စပ္မ်ဥ္းကို ေက်ာ္ျဖတ္
အမိအဖ ေမာင္ညီမ ေတြအတြက္
အရဲစြန္႔ၿပီး လာခဲ့တဲ့မင္းဟာ
လက္ေတြ႔မွာ မင္းထင္သလို အေျခအေနမလွလို႔
သက္မေတြ ခ်ေနရၿပီလား။

ကမၻာေလာကႀကီးက
မင္းထင္သေလာက္
မ႐ိုးရွင္းဘူးကြဲ႔ မိန္းကေလးရဲ႔
ဘ၀ဆိုတာ တိုက္ပြဲတစ္ခုဆိုေပမဲ့
လက္႐ံုးရည္ တစ္ခုကိုအားကိုး
တိုက္ပြဲ၀င္ရဲတဲ့ သတၱိရွိ႐ံုနဲ႔
မျပၫ့္စံုႏိုင္ဘူး
ႏွလံုးရည္ တစ္ခုကိုအားကိုး
ႀကံ႔ႀကံ႔ခံႏိုင္တဲ့ သတၱိရွိ႐ံုနဲ႔
မလံုေလာက္ႏိုင္ဘူး
အေပးရွိမွ အယူရွိမယ္
အေလွ်ာ္ရွိမွ အစားရွိမယ္ ဆိုေပမဲ့
ေပးတိုင္းလည္း ျပန္မရႏိုင္ဘူး
ေလွ်ာ္တိုင္းလည္း ျပန္မစားရႏိုင္တာေတြရွိတယ္
အၿမီးက်က္အၿမီးစား၊ ေခါင္းက်က္ေခါင္းစား ပတ္၀န္းက်င္မွာ
မင္းအဆီ မင္းအသားကို ၿမိဳဖို႔
လူစင္စစ္က က်ားျဖစ္သြားတဲ့
အၾကမ္းဖက္သမားေတြရွိတယ္။

မာယာမ်ားတဲ့ ေတာမွာ
မင္း ေမာဟိုက္ ႏြမ္းနယ္ေနၿပီလား
ေရဆန္မွာကူးခတ္ရင္း
မင္း လက္ပမ္း က်ေနၿပီလား
လုပ္တိုင္းမျဖစ္လို႔
မင္း စိတ္ညစ္ေနၿပီလား
တန္ရာတန္ေၾကးမရလို႔
မင္း ရြာကို ျပန္ေျပးခ်င္ေနၿပီလား
အလုပ္ရွင္က လုပ္ခ ရွင္းမေပးလို႔
မင္း ေဒါသထြက္ေနၿပီလား
ႏွမခ်င္းမစာနာ၊ ကိုယ့္အမ်ိဳးသားခ်င္း မယိုင္းပင္းလို႔
လူေတြအေၾကာင္း မင္းသေဘာေပါက္ေနၿပီလား
အလုပ္မရွိတဲ့ရက္ေတြမွာ ဟိုေတြး ဒီေတြနဲ႔
ျဖတ္လမ္းက ေငြရွာေရးအတြက္
မင္းစိတ္ေတြ ယိုင္နဲ႔လို႔မ်ား ေနေလသလား
အစားအေသာက္ အေနအထိုင္ ႏံုခ်ာလို႔
မင္းအေရျပားေတြ မြဲေျခာက္ေနၿပီလား
အေပါစားမိတ္ကပ္နဲ႔ ႏူတ္ခမ္းနီကိုဆိုးလို႔
ေခတ္တစ္ခုလံုးကို အရြဲ႔တိုက္ျပစ္လိုက္ဖို႔မ်ား မင္းစဥ္းစားေနသလား။

စက္႐ံုပိတ္လို႔ ေအာ္ဒါလိုက္သူေတြ
ေသြးသားလံွဳ႔ေဆာ္လို႔..
အေျခအေနေပးလို႔..
မိေ၀းဖေ၀းမွာ အရမ္းကို လြတ္လပ္လို႔..
တစ္ညတာ.. တစ္လတာ
အေပ်ာ္ခ်စ္ေတြရွိတဲ့ ပတ္၀န္းက်င္မွာ
မင္း မသာယာမိပါေစနဲ႔။

ညေနခင္း စက္႐ံုဆင္းခ်ိန္ေတြမွာ
တစ္ေယာက္တည္း လမ္းမသလားေလနဲ႔
အလုပ္သမား လက္မွတ္မရွိရင္
ေစ်းထဲကိုလည္း မသြားမိေစနဲ႔
ထိုင္းပုလိပ္နဲ႔ လမ္းသရဲေတြဟာ
မာဖီးယားေတြကြဲ႔
မင္းေငြေၾကး
မင္းကိုယ္ခႏၶာ
မင္းအေသြးအသားကို
သူတို႔ေတြ
ဓါးျပတိုက္ၾက ေပလိမ့္မယ္။

ေတာင့္ထားကြဲ႔ ေကာင္မေလးရဲ႔
လူတစ္ေယာက္ရဲ႔ တန္ဖိုးဆိုတာ
ေငြေၾကးနဲ႔ တိုင္းတာလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး
မင္းသိကၡာ၊ မင္းကိုယ္က်င့္တရား
လံုးပါး မပါးေစနဲ႔။
အေမွာင္ညကို လြန္ေျမာက္ရင္
အလင္းေရာက္လာမွာပါ
မင္းခြန္အားကို စုစည္း
မင္းသမာဓိကို လံုၿခံဳပါေစ
ဒုကၡကို အံတု
ေသာကကို ေျခဖ်က္
“ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းပဲလို႔သာ ႏွလံုးသြင္း”
ေခတ္တခုလံုးကို ေလွာင္ၿပံဳးရင္း
ရဲရဲသာ ခရီးဆက္ပါ
မင္းခ်စ္တဲ့ ေႏြဦးဟာ
မၾကာခင္ ေရာက္လာရမွာ
မင္းခူးဆြတ္ဖို႔ ေစာင့္ရစ္ေတာ့ ေကာင္မေလးေရ။ ။

ၿငိမ္းခ်မ္းေအာင္

8 comments:

ေကာင္းကင္ကို said...

ကမၻာေလာကႀကီးက
မင္းထင္သေလာက္
မ႐ိုးရွင္းဘူးကြဲ႔ မိန္းကေလးရဲ႔
ဘ၀ဆိုတာ တိုက္ပြဲတစ္ခုဆိုေပမဲ့
လက္႐ံုးရည္ တစ္ခုကို အားကိုး
တိုက္ပြဲ၀င္ရဲတဲ့ သတၱိရွိ႐ံုနဲ႔
အႏိုင္မရႏိုင္ျပန္ဘူး
ႏွလံုးရည္ တစ္ခုကို အားကိုး
ႀကံ႔ႀကံ႔ခံႏိုင္တဲ့ သတၱိရွိ႐ံုနဲ႔
အႏိုင္မရႏိုင္ျပန္ဘူး
အေပးရွိမွ အယူရွိမယ္
အေလွ်ာ္ရွိမွ အစားရွိမယ္ ဆိုေပမဲ့
ေပးတိုင္းလည္း ျပန္မရႏိုင္ဘူး
ေလွ်ာ္တိုင္းလည္း ျပန္မစားရႏိုင္တာေတြရွိတယ္
အၿမီးက်က္အၿမီးစား ေခါင္းက်က္ေခါင္းစား ပတ္၀န္းက်င္မွာ
မင္းအဆီ မင္းအသားကို ၿမိဳဖို႔
လူစင္စစ္က က်ားျဖစ္သြားတဲ့
အၾကမ္းဖက္သမားေတြရွိတယ္။

ကဗ်ာေလး အရမ္းထိတယ္ ဗ်ာ။

Anonymous said...

rJapmuf eJh csif;rdkifrSmawGhcJh cifrifcJh&wJh rsufESmav;awGudk jrifa,muf+yD; oufjyif;awGtcgcgcsrdw,f? igwdkhEdkifiH 'DppfbD;vl;awGatmufu rvGwfajrmufoa&G@ nDrav;wdk@b0av;awG tEWm&m,fxlajymwJh 'Dvrf;c&D;rSm ab;uif;Edkifygapvdkhqkawmif; ,HkuvGJ+yD;…

Loanma

Ko NCA, could you please convert this to Burmese font? my com won't let me type in burmese font. thank you.

Saung Yune La (aka) Way said...

ေတာင့္ထားကြဲ႔ ေကာင္မေလးရဲ႔
လူတစ္ေယာက္ရဲ႔ တန္ဖိုးဆိုတာ
ေငြေၾကးနဲ႔ တိုင္းတာလို႔ မရႏိုင္ပါဘူး
မင္းသိကၡာ၊ မင္းကိုယ္က်င့္တရား
လံုးပါး မပါးေစနဲ႔။
အေမွာင္ညကို လြန္ေျမာက္ရင္
အလင္းေရာက္လာမွာပါ
မင္းခြန္အားကို စုစည္း
မင္းသမာဓိကို လံုၿခံဳပါေစ
ဒုကၡကို အံတု
ေသာကကို ေျခဖ်က္
“ျဖစ္သမွ်အေၾကာင္း အေကာင္းခ်ည္းပဲလို႔သာ ႏွလံုးသြင္း”
ေခတ္တခုလံုးကို ေလွာင္ၿပံဳးရင္း
ရဲရဲသာ ခရီးဆက္ပါ
မင္းခ်စ္တဲ့ ေႏြဦးဟာ
မၾကာခင္ ေရာက္လာရမွာ
မင္း ခူးဆြတ္ဖို႔ ေစာင့္ရစ္ေတာ့ ေကာင္မေလးေရ……………။

ဒီအပိုဒ္ေလးကိုအၾကိဳက္ဆံုးဘဲ...ကဗ်ာကပီၿပင္တယ္ဗ်ိဳ႕

~P~ said...

ကဗ်ာေလးကမိုက္တယ္..ေကာင္းတယ္..ကို nca ေရ..ဆက္ေရး ဆက္ေရး ။

Anonymous said...

မဲေဆာက္နဲ႔ ခ်င္းမိုင္မွာ ေတြ႔ခဲ့ ခင္မင္ခဲ့တဲ့ မ်က္ႏွာေလးေတြကို ျမင္ေယာင္ၿပီး သက္ျပင္းေတြအခါခါ ခ်မိတယ္။ ငါတို႔ ႏိုင္ငံ ဒီစစ္ဘီလူးေတြေအာက္က မလြတ္ေျမာက္သေရြ႔ ညီမေလးတို႔ ဘ၀ေလးေတြ အႏၱရာယ္ထူေျပာတဲ့ ဒီလမ္းခရီးမွာ ေဘးကင္းႏိုင္ပါေစလို႔ ဆုေတာင္းယံုကလြဲၿပီး…

Loanma

ဧဏီစုိး said...

ေကာင္းတယ္ဗ်ာ စက္ရုံေတြ ေရြေတြမ်ားမ်ားရွိတဲ့ေနရာေတြမွာ ဒီကဗ်ာကုိ လုိက္ျဖန့္သင့္တယ္ တကယ္ထျပီး ေကာင္မေလးေတြအေပၚ တကယ္ပဲ အက်ိဳးသက္ေရာက္မွဳ့ရွိမွာပါ. ကြ်န္ေတာ္လည္း တတ္နုိင္သေလာက္ ဒီကဗ်ာကုိ ျဖန့္ပါမယ္.ကုိယ့္မိန္းကေလးေတြအတြက္ တတ္နုိင္တ့ဲဘက္ကေပါ့..

ခ်စ္ဦး said...

ေႏြဦးႀကိဳကဗ်ာကို ဘယ္လိုႏွလံုးသား၊ ဘယ္လိုခံစားမႈမ်ိဳးနဲ႔ေရးလုိက္တာလဲဗ်ား။ က်ေနာ္လည္းအဲဒီလုိမိ်ဳးခံစားခဲ့ဘူးလို႔ ခံစားျခင္းတူတယ္ဗ်ာ။ ျမ၀တီမွာ ေနၿပီး မဲေဆာက္ဆိုတာကို မုန္းသြားတဲ့အထိပါပဲ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းတဲ့ႏွလံုးသားကို ပိုင္ဆိုင္နိုင္ပါေစလုိ႔ဆုေတာင္းေပးပါတယ္ဗ်ာ။

Anonymous said...

Sorry. Look please here