11 October, 2007

Ashin Wizarna's Press Release

အရွင္၀ိဇာန (ဖူးေသာခါး ရမ္ဘို)
သံဃံနာယက ဥကၠဌဆရာေတာ္
ကရင္ဗုဒၶဘာသာအစည္းအရံုး၏
ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္


No comments: